Vår kvalitetspolicy säkrar produkter av högsta kvalitet

Elcon strävar genom sin verksamhet efter att producera högkvalitativa produkter och tjänster för sina kunder. Vi strävar alltid efter att förstå våra kunders egentliga behov och vi utgår från behoven att utveckla våra produkter och tjänster. Vårt kvalitetssystem ISO9001:2000 har certifierats genom försorg av Bureau Veritas och det är vårt mål att nå mästerskapet i den produkt-/marknadsapplikationen som vi har valt.

Människornas psykiska och materiella välbefinnande är ett centralt mål i vår affärsverksamhet. Detta gäller såväl personalen, kunderna, familjerna, samarbetspartner, ägarna som finansiärerna. Högkvalitativa produkter och tjänster främjar ökandet av välbefinnandet. Vi tar också hänsyn till kraven och behoven hos det omgivande samhället.

Lönsam affärsverksamhet uppstår genom kompetens och att den oavbrutet utvecklas samt genom det förtroende som kunderna visar oss. Teknologi, projekt- och annan serviceadministration, samt kostnadsmedvetenhet och kommunikation är nyckelord i vårt kunnande. Utan kompetens skulle det inte vara möjligt att producera god kvalitet.

Vi preciserar kvalitetsmålen och metoderna för uppföljning årligen. De mätningar som används är tillräckligt enkla och hjälper oss nå målen. Vi vill utvecklas, lita på oss själva och tro att vår framtid är god.

Miljöpolitiken är en viktig del av vår verksamhet

Elcon är ett företag som tillverkar och marknadsför verktyg som är ägnade till att förädla och säkra el. Företaget förbinder sig i sin produktutveckling till att planera hållbara och trygga produkter, som under hela sin livscykel förblir miljövänliga, samt till att sköta all tillverkning och distribution så att de sparar naturresurser och minimerar utsläpp. Vi handleder även våra kunder i att använda våra produkter miljövänligt och tryggt.

Vi väljer de i produkterna använda materialen och komponenterna så att de kan återanvändas så långt som möjligt när man avstår från att använda respektive produkt. Systemet för miljökontroll omfattar Elcons alla funktioner och vår personal förbinder sig till att följa, tillämpa och upprätthålla tillsammans uppgjorda förfaringssätt så att kraven i standarden ISO-14001 uppfylls.

Vårt företag förbinder sig till att följa givna miljölagar och föreskrifter, på förhand förebygga föroreningar i miljön samt oavbrutet förbättra vår verksamhets nivå inom miljöskyddet. Genom öppen information skapar vi förutsättningar för gott samarbete med myndigheterna och andra intressenter. Detta genomför vi utifrån en årlig verksamhetsplan vars genomförande företagets ledning kontrollerar regelbundet.

Hållbar utveckling är grundpelaren i vår miljöpolitik. Vi prioriterar energibesparande teknologier i vår verksamhet. Vi förbättrar miljöns tillstånd, arbetseffektiviteten och lönsamheten genom att hantera miljöfrågor på rätt sätt och följa den miljölagstiftning och de föreskrifter som gäller oss.

Organisatorisk effektivitet, prydlighet och ordning framhävs i vår vardag. Vi preciserar miljömålen och metoderna för uppföljning årligen. De mätningar som kommer på fråga är tillräckligt enkla och hjälper oss nå målen.

Tekniska frågor?
Behöver du närmare upplysningar?