Elcon Solutions mukana kansainvälisessä Response -hankkeessa

Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin on kirjattu, että se pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin. Mm. tämä oli yksi motiivi Turulle hakea mukaan EU:n rahoittamaan RESPONSE-hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda strateginen visio älykkäiden kaupunkien energiankäytön siirtymästä kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.
Response hankkeessa  Turku ja toinen majakkakaupunki – Ranskan Dijon kehittävät kuuden muun yhteistyökaupungin kanssa kaupunkiympäristöön plusenergia-alueita, joilla tarkoitetaan korttelia, kaupunginosaa tai muuta aluetta, joka tuottaa vuositasolla vähintään yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa. Turku ja Dijon rakentavat ratkaisut, jotka esitellään muille yhteistyökaupungeille.

 

 

Kansainvälistä kehitys- ja tutkimusyhteistyötä

RESPONSE-hanke on merkittävä jo pelkästään sen mittasuhteiden takia. Hankkeen kokonaiskesto on viisi vuotta, josta 3 vuotta käytetään suunnitteluun ja käyttöönottoon ja kaksi vuotta monitorointiin ja analysointiin. Kokonaisuudessaan hankkeen budjetti on 23 milj.€, josta Turun hanke saa EU-tukea yhteensä 6,6 milj.€. Hankkeessa on mukana useita eri yhteistyötahoja ympäri Eurooppaa. Suomesta hankkeessa mukana on noin 10 yritystä, joista yksi on Elcon Solutions. Elcon lähti mukaan Turun AMK:n energiatekniikan lehtori Samuli Rannan yhteydenoton myötä. 

 

—Olemme tehneet Elcon Solutionsin kanssa yhteistyötä aiemminkin, mm. energian jakeluinfrastruktuuria tutkivissa laboratorioissa. Olemme käyttäneet heidän toimittamiaan mittalaitteita tutkimuksessa ja mm. sähköautojen latauslaitteiden testauksessa. Tiesimme, että heillä on tietotaitoa ja mielenkiintoa energian varastointiin liittyvään kehitystyöhön sekä resursseja järjestelmätoimituksiin, Ranta kertoo.

 

Ranta toimii Uusi Energia -tutkimusryhmän tutkimusvastaavana Turun AMK:ssa. Hänen osaamisalueensa on keskittynyt energiatekniikkaan, tuotannon ohjaukseen ja kehittämiseen, työelämäyhteistyöhön, automaatioon ja ympäristötekniikkaan. Response -hankkeessa Ranta on yksi DC-mikroverkon ”pääarkkitehdeista” ja on mukana tiiviisti hankkeen eri vaiheissa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on suuressa roolissa.  

 

– Turun ammattikorkeakoulu tuo Response-hankkeeseen uusinta tietoa ja osaamistaan uusiutuvan energian tuotannosta, energian varastoinnista, tasavirta-mikroverkoista ja kestävästä liikkumisesta. Ammattikorkeakoulu toimii myös asiantuntijana, kun näitä energiaratkaisuja pilotoidaan.

 

Uusiutuva energia talteen ja käyttöön ilman ylimääräisiä konversioita

 

DC-mikroverkkoon kytkettävät akustot ovat avainasemassa, kun uusiutuvaa energiaa halutaan varastoida.  Elcon Solutions on kehittänyt juuri tähän tarkoitukseen soveltuvat ratkaisut.

 

Aurinkopaneeleista kerättävän aurinkoenergian tuotannon vaihtelut tuovat haasteita tasaisen energian jakeluun. Tästä syystä DC-mikroverkossa, jossa energiaa jaetaan usean eri kiinteistön kesken, käytössä olevien akustojen tulee olla riittävän isoja. Kun DC-virtaa kyetään varastoimaan tehokkaasti, se voidaan säilyttää mikroverkossa tasavirtana ilman ylimääräisiä, hävikkiä synnyttäviä konversioita.

 

—Hankkeessamme on mukana neljä erityyppistä energiavarastoa, joista kahta pilotoidaan sähköenergian ja kahta lämpöenergian varastointia varten. Elconin toimittama sähköenergiavarasto, joka voidaan kytkeä suoraan tasajänniteverkkoon, on juuri yksi näistä pilotoitavista ratkaisuista. 

 

DC-mikroverkkojen tulevaisuus


Tällä hetkellä tasavirtasähköverkot ovat sähköalalla vielä melko tuntemattomia. Projektin yhteydessä tasavirtasähköverkkojen funktiota ja hyötyjä on jouduttu avaamaan tarkemmin jopa hyvin alaa tunteville sähkösuunnittelutoimistoille.


—Olemme joutuneet perustelemaan ratkaisuamme, että mm. suunnittelutoimistot oivaltavat kokonaisratkaisun toiminnan hyödyt. Näen kuitenkin, että tasasähkö tekee uutta tulemista uusiutuvan energian käytön lisääntymisen ja akkuteknologian myötä. Siksi tämäkin hanke ja sen tuomat tulokset ovat tärkeitä.


Response-hanke on nyt lähes puolivälissä. Kesällä 2022 ollaan käyttöönottovaiheessa, jossa mm. Elconin akustot on toimitettu paikan päälle käyttöönottoa varten.